Be Fikar Ho Kar - Joke No. 317

بے فکر ہو کر؟ - لطیفہ نمبر 317

Urdu Jokes