Mazaidar Latife - Joke No. 269

مزیدار‌ لطیفہ - لطیفہ نمبر 269

Urdu Jokes